Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inleiding
Toepassingsgebied: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt uitgevoerd via de webshop gericht aan consumenten (BtoC) van de vennootschap Egmont Toys BV (hierna genoemd: Egmont Toys), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0465196855 (BTW BE 0465196855). Haar maatschappelijke zetel is Av Zénobe Gramme 11, 1480 Saintes (Tubize), België. E-mail: mail@egmonttoys.com
Elke bestelling van een product via de webshop op de website www.egmonttoys.com houdt de volledige aanvaarding in van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden
Algemeen
De klant beschikt over de mogelijkheid om de onderhavige algemene voorwaarden op te slaan of te publiceren, met dien verstande dat het opslaan of het publiceren van dit document onder zijn exclusieve aansprakelijkheid valt.
Egmont Toys kan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een specifieke overeenkomst zijn de algemene voorwaarden die gepubliceerd staan op de website van Egmont Toys op het moment dat de overeenkomst werd afgesloten.
Definities
Onder CONSUMENT wordt begrepen: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt.
Onder PROFESSIONEEL wordt begrepen: elke persoon die niet valt onder de hierboven vermelde definitie van consument.

Artikel 3 - Het afsluiten van een online verkoop
De verkoop komt pas tot stand met de bevestigingsmail van de verkoper, als antwoord op het door de koper ingevulde bestelformulier. De koper is als enige verantwoordelijk voor de exactheid van de gegevens in het bestelformulier.
Egmont Toys behoudt zich het recht voor om bij een bestelling bijkomende informatie te vragen en de uitvoering van een bestelling te weigeren indien het antwoord niet voldoet. Bij voorbeeld indien Egmont Toys redenen heeft om aan te nemen dat de klant de intentie heeft om de bestelde goederen door te verkopen of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de koper.

Artikel 4 – Bevestiging
Egmont Toys zal de bestelling en een indicatieve leveringstermijn bevestigen in functie van de beschikbare voorraad. Indien de indicatieve leveringstermijn niet gerespecteerd kan worden of indien een product niet meer voorradig is, zal Egmont Toys hierover per email berichten en heeft de klant de mogelijkheid om zijn bestelling te annuleren of te wijzigen.

Artikel 5 – Beschikbaarheid
De producten die op onze website staan zijn in principe leverbaar, echter deze informatie is louter indicatief. Egmont Toys kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zou blijken dat een product toch niet voorradig zou zijn.
Egmont Toys behoudt zich het recht voor om een bestelling in twee of meerdere keren te versturen indien één of meerdere producten van de bestelling niet beschikbaar zouden zijn. Hiervoor zullen geen extra verzendkosten aangerekend worden .

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht en risico overdracht
In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van Egmont Toys tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.
De risico’s verbonden aan het bestelde product daarentegen gaan over op de koper vanaf het moment van levering.

Artikel 7 – Prijs
De prijzen van onze producten worden vermeld in EURO, inclusief alle taksen, exclusief portkosten. De leverings- en verzendingskosten worden gedragen door de klant (behalve indien anders vermeld in de bijzondere voorwaarden op de website).
Egmont Toys behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen. De prijs van toepassing op een overeenkomst is de prijs op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door Egmont Toys.

Artikel 8 – Betaling
Een bestelling zal pas uitgevoerd worden na ontvangst van de volledige betaling. De betaalmiddelen die wij aanvaarden zijn: Paypal, Apple Pay, Bancontact, Credit cards (Master Card en Visa) of andere indien vermeld op onze website.

Artikel 9 – Levering
Algemeen
De diensten van Egmont Toys in het kader van haar webshop worden enkel aangeboden voor de landen vermeld op de website. Egmont Toys behoudt zich het recht voor om deze landen op elk ogenblik te wijzigen. De bestelde producten zullen geleverd worden op het adres vermeld in het bestelformulier. De vermelde levertermijnen zijn louter indicatief. Egmont Toys is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het verwerken van de leveringen door de transporteur.
Douanerechten
De koper is alleen en uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele taksen en invoerrechten voor producten die geleverd worden buiten de Europese Unie.
Levering
Elk voorbehoud met betrekking tot het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadiging, onvolledige levering, verkeerde levering, fabricagefout…) moet binnen de 2 dagen na ontvangst van het product per email worden gemeld aan Egmont Toys. In deze email zal de koper gedetailleerde informatie verstrekken over de aard van de schade (omschrijving, foto’s), zodanig dat Egmont Toys een aangepaste oplossing kan voorstellen (wisselstukken, omruiling, terugbetaling…). Indien een verkeerd product geleverd werd, kan Egmont Toys vragen om het verkeerde product terug te zenden. In dat geval zal Egmont Toys de terugzendkosten vergoeden na ontvangst van het verkeerd geleverde product (in de originele verpakking) en de bestelling terugbetalen of het product omruilen.
Indien een pakket zichtbare schade vertoont (aan de buitenkant), zal de klant voorbehoud laten aantekenen door de transporteur en Egmont Toys hierover zo snel mogelijk berichten, zodanig dat Egmont Toys een schadeclaim kan indienen bij de transporteur.
Leveringen worden uitgevoerd door GLS. Zodra het pakket klaar is voor verzending, ontvangt de bestemmeling een e-mail met informatie over de geplande levering van het pakket, met een benaderende tijdspanne voor de levering. Zo kan de bestemmeling het nodige doen om zijn pakket vlot in ontvangst te nemen. Er kan voor verschillende leveringsopties gekozen worden na het ontvangen van de bevestigingsmail van GLS; leveren in Parcelshop, Parcel-locker, andere datum, …Indien de klant afwezig is bij de eerste aanbieding van de levering en niet het nodige gedaan heeft om een andere leveringswijze te kiezen binnen de 7 dagen, zal Egmont Toys enkel een tweede maal verzenden indien de klant de extra kosten vergoedt en na ontvangst van de retourzending.

Artikel 10 – Garantie
Egmont Toys respecteert de Europese regels aangaande garantie. In principe geldt een garantieperiode van 2 jaar. Uiteraard geldt de garantie alleen bij een normaal gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Artikel 11 – Herroepingsrecht
Overeenkomstig de wet van 21 december 2013 op de marktpraktijken en de verkoop op afstand heeft de consument het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de verkoper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept.
Indien de koper op dit recht beroep wil doen, moet hij de producten binnen een termijn van 14 dagen terug zenden aan Egmont Toys. De terug gezonden producten moeten volledig zijn en in de originele toestand (met alle onderdelen en in de originele verpakking) en met een kopie van de factuur of bestelbon. Een onvolledig of beschadigd product zal niet worden terug betaald of omgeruild. De terugzendkosten zijn ten laste van de koper.
De verzendkosten die Egmont Toys voor uw bestelling gemaakt heeft zullen onder geen beding worden terugbetaald.
Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal Egmont Toys de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de leveringskosten die ten laste zijn van de consument.
Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die werden verkocht tijdens de solden of bij promotieacties.

Artikel 12 – GDPR – gegevensbescherming
Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u de mogelijkheid aan Egmont Toys voor het gebruiken en verwerken van uw gegevens door Egmont Toys of derden. Indien u dit niet wenst, kan u dit aanduiden op het bestelformulier.

Artikel 13 bewijsvoering
De informaticabestanden (met bestellingen, emailverkeer, betalingsbewijzen, leveringsnota’s,…) bewaard op de servers van Egmont Toys in aanvaardbare beveiligingsomstandigheden, gelden als bewijzen voor alle overeenkomsten tussen koper en verkoper

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Egmont Toys engageert zich om elk geschil zo veel mogelijk in der minne te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.